Google+
  • http://www.facebook.com/KardelenDernegi.org
  • http://twitter.com/akabedernegi
Üyelik Girişi
Multimedia
Hava Durumu
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.05188.0840
Euro9.64579.6843

Kardelen Derneği Tüzüğü

2015
Kardelen Derneği Tüzüğü

KARDELEN

Aile Eğitim, Kültür ve Çevre Derneği

TÜZÜĞÜ

MADDE-1: DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ

Derneğin adı; Kardelen Aile Eğitim, Kültür ve Çevre Derneği.

Derneğin kısa adı KARDELEN’ dir.

Derneğin merkezi Ankara’dadır. Şubesi yoktur.

MADDE-2: DERNEĞİN AMACI

1- Eğitim, kültür ve çevre alanında araştırmalar yaparak, ülke kültürüne katkıda bulunmak.

2- Toplumumuzda yardımlaşma, dayanışmanın tesisi ile birlikte kişiler arasındaki kültürel, ahlâki ve milli birlikteliğin teminini sağlamak.

3- Halkımızın milli ve manevi değerlerine bağlı bir şekilde yaygın eğitimine imkân sağlamak.

4- Toplumu oluşturan aile ve bireylerin milli, ilmi ve manevi açıdan bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak için her yaştan insanımızın eğitim, kültür, çevre, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin kazandırılmasını sağlamak.

5- Başta çevre olmak üzere; tarihi, kültürel ve turistik bölge ve eserlerin korunması, halka tanıtılması, milli ve manevi kültüre kazandırılmasını sağlamak.

6- Gençlerimizi her türlü zararlı alışkanlıklara karşı korumak, milli ve manevi değerlerimizle bütünleştirmek ve aynı veya benzer amaçla, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile etkin işbirliği yapmak, bunlar arasında iletişim ve dayanışmayı sağlamak.

7- Aile ve gençlik eğitimlerinin yaygınlaştırmak, aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi için projeler gerçekleştirmek, kültürümüzü tanıtmak amaçlı faaliyetler düzenlemek, ayrıca sosyal refahın artırılmasına yönelik eğitim amaçlı ulusal ve uluslararası araştırmalar ve çalışmalar yapmak, toplumda aile ve gençliğe yönelik bir bilincin oluşmasına katkı sağlamak, bu doğrultudaki politikaları ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşları desteklemek.

MADDE-3: DERNEĞİN FAALİYETLERİ

Kardelen Eğitim, Kültür ve Çevre Derneği, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyet alanlarını belirlemiştir.

1- Dernek amacını gerçekleştirmek üzere, yurt içi ve yurt dışında kanunlar çerçevesinde seminer, konferans, panel, açık oturum, sempozyum, yarışmalar,

anma geceleri, fuar, tur, kamp, gezi v.b. düzenler, sergiler, kermesler, film, video, tiyatro gösterileri v.b. düzenler.

2- Başta eğitim ve kültür amaçlı olmak üzere, fakir ve ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak.

3- İlk ve orta öğretim kurumları, yurt, pansiyon, anaokulu, spor ve okuma salonları ve misafirhaneler açmak.

4- Eğitim, kültür ve çevre v.b. etkinliklerle ilgili enstitü ve araştırma merkezleri oluşturmak, yapılan araştırmaları finanse etmek, çalışmalara destek olmak.

5- Derneğin amacına uygun çalışma yapmak isteyen şahıs, kurum ve kuruluşlar için bilgi, belge temini ve koordine merkezi oluşturmak.

6-Dönemsel ya da sürekli kurslar (dil, daktilo, bilgisayar, dini ve ahlaki bilgiler, dikiş-nakış, spor, müzik v.b.) açmak.

7-Amaca uygun olarak; arşiv, dokümantasyon ve kütüphane gibi birimler oluşturmak.

8-Dernek amaçları doğrultusunda yazılı (haber bülteni, broşür, gazete ve dergi), sesli (kaset, compact disk ve plak), görsel (tiyatro ve sinema film) materyaller hazırlayıp, kamuoyunun hizmetine sunmak, mevcutlardan istifade etmek ve ettirmek.

9-İnceleme, araştırma, gezi, piknik, ziyaret, iş gezisi amacıyla bir dizi çalışmalar yapmak.

10-Başta fertler olmak üzere; sivil toplum örgütleri, gönüllü teşekküller ve diğer sosyal grup ve kurumlar arasındaki sevgi ve saygıyı geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak.

11-Çocuklar, gençler ve yetişkinler arasında yarışmalar, şenlikler, yıl ve anma törenleri düzenlemek.

12-Eğitim, kültür ve çevre konusunda yapılacak eğitim ve araştırmalara yardımcı olmak, organize etmek ve bu konuda burslar vermek.

13-Her türlü eğitsel, kültürel ve toplumsal etkinlikleri düzenlemek.

14-Bireyler arasında her türlü yardımlaşma ve dayanışmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.

15-Çocuklarımızın ve gençlerimizin ruh ve beden sağlığının gelişmesi, eğitim ve öğretimlerine katkı sağlamak için; matematik, fen ve sosyal bilimler ve diğer branşlarda kurs ve seminerler düzenlemek. Müzik, spor ve kültür etkinliklerini gerçekleştirmek.

16-Kişilerin ruh ve beden sağlığını tehdit eden rahatsızların teşhis ve tedavisinde özel ve resmi kurumlarla işbirliği içerisinde faaliyet göstermek.

17-Faaliyetlerini icra etmek amacıyla, daire, büro v.b. yerler kiralamak, kiraya vermek ve gayrimenkul bağışlarını kabul etmek, satın almak.

18-Eğitim, kültür, çevre ve sanat ile ilgili grup ve komisyonlar oluşturmak, bu konulardaki çalışmaları değerlendirmek.

19-Çevre ve tabiatın korunması konusunda komuoyunu bilinçlendirmek, mevcut bilincin artırılmasını temin amacıyla, her türlü eğitim ve iletişim kanalı ile eğitim ve kültür çalışmaları düzenlemek.

20-Çevrenin korunması amacıyla; orman, göl, akarsu ve doğal alanlarda bağış, kira veya satın alma yoluyla hatıra ve dernek fidanlığı veya ormanı oluşturmak.

21-Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için gelir getirmek amacıyla; menkul, gayrimenkul mal edinebilir; bina veya tesisler kiralayabilir; her türlü ticari, iktisadi,

sinai, kültürel faaliyette bulunabilir. Proje üretir, işletmeler kurar, satın alır ya da ortak olur.

22-Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü sergi, kermes v.b. faaliyetlerde bulunmak.

23-Milli ve manevi değerlerimize yönelik yurt içi ve yurt dışındaki çalışma ve kampanyalara tepki göstermek veya katkı sağlamak amacıyla, program, kampanya ve bir dizi etkinlik gerçekleştirmek üzere, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak.

24-Yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları (dernek, vakıf, klüp, platform, sendika v.s.) arasında etkileşim, işbirliği, dayanışma ve karşılıklı bilgi alışverişini gerçekleştirir, bu amaçla veri bankası ve iletişim ağı oluşturur.

25-Doğal ve sosyal felaketler sonucu mağdur olmuş kişilere yardım eder ya da aynı amaçla sivil toplum kuruluşlarının işbirliği yapması için ortam sağlar.

26-Konusunda ihtisas sahibi olan kişilere, her türlü ilmi, dini, tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler yaptırır, projelere hazırlar ve uygular.

27-Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için ulusal veya uluslararası kamu kurum ve kuruluşların girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması programlarına katılır, kurslar açar ve bu programları destekler.

MADDE-4: DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI

Derneğe üye olma hakkına, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını doldurmuş olan herkes sahip olabilir. Bunun yanında Dernekler Kanunu'nun ilgili maddelerindeki diğer hükümler saklıdır. Üyelik müracaatı yazılı olarak yapılır.

a) ASİL ÜYELER:

Asil üyeler, derneğin kurucu üyeleri, derneğe üye olma hakkı ve ehliyetine sahip olan ve derneğe üye kaydedilmiş bulunan bir kişinin tasvibi ile üyeliğe yönetim kurulunca kabul edilip, tüzükte belirtilen aidatları düzenli olarak ödeyen seçme ve seçilme hakkına sahip üyelerdir.

b) FAHRİ ÜYELER:

Fahri üyeler, derneğin amacına ulaşabilmesi için, maddi, manevi ve fikri yardım ve hizmette bulunan gönüllülerdir.

MADDE-5: FAHRİBAŞKAN

Derneğe bir bütün olarak maddi ve manevi bakımdan himaye ve müzaherette bulunan şahısa,‘Fahri Başkan’ unvanı Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un kararı ile verilir.

MADDE-6: DERNEĞE ÜYE OLMA-ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

A-Derneğe Üye Olma

Bu dernek tüzüğünün tescilinden sonra derneğe üye olmak isteyen T.C. vatandaşı olanlar, Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin tavsiyesi üzerine derneğe üye olurlar.

Üyelik dileğinin kabul ve reddi, karar defterine geçirilir ve netice en geç 30 gün içerisinde müracaat sahibine yazı ile bildirilir. Yönetim Kurulu, kararına gerekçe göstermek zorunda değildir.

B-Üyelikten Çıkma

Her üye dilediği zaman üyelikten çıkabilir. Çıkışın bir dilekçe ile Yönetim Kurulu’na bildirilmesi zorunludur.

C-Üyelikten Çıkarılma

1-Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerin,

2-Dernek tüzüğüne aykırı hareketleri tespit edilenlerin,

3-Derneğin manevi şahsiyetini sebepsiz yere veya kasten rencide edenlerin,

4-Taahhüt ettiği üyelik aidatını haklı sebep olmaksızın üst üste 12 ay ödemeyenlerin üyelik kayıtları Yönetim Kurulu kararı ile silinir ve keyfiyet ilgiliye bir yazı ile bildirilir.

MADDE-7: DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50,00.-YTL, Yıllık olarak ta 120,00.-YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

MADDE-8: ÜYELERİN HAKKI

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit hakka sahiptir. Her üyenin Genel Kurul’da 1 (bir) oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilir, ancak fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

MADDE-9: DERNEK ORGANLARI

1-Genel Kurul

2-Yönetim Kurulu

3-Denetleme Kurulu,

4-Disiplin Kurulu,

Derneğin organlarını teşkil eder.

MADDE-10: GENEL KURUL

Genel Kurul, derneğin en yetkili organıdır. Genel Kurul, asil üyelerden teşekkül eder. Olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

A-Olağan Genel Kurul Toplantısı

Üç yılda bir olmak üzere Mayıs ayı içerisinde Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyelerin yarısından bir fazlasının iştiraki ile yapılır.

B-Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Denetleme Kurulu ile Yönetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde, yahut dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı talepleri üzerine olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır. Denetleme kurulunun talebi veya dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı talebi üzerine, Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu ya da toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi, dernek Genel Kurulunu, toplantıya çağırmakla görevlendirir. Genel Kurulda alınacak kararlar, katılan üyelerin 2/3 çoğunluk oyu ile alınır.

MADDE-11: GENEL KURUL TOPLANTILARINA ÇAĞIRMA USULÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE-12: TOPLANTI YERİ

Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu şehirde yapılır.

MADDE-13: TOPLANTI NİSABI

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının huzuru ile yapılır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tamsayısı toplantının iki katından az olamaz.

MADDE-14: TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

MADDE-15: TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR

Genel Kurul toplantısının yalnız gündemde yer alan maddeleri görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE-16: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır;

1-Yeni dönemde vazife görecek yönetim, denetim ve danışma kurullarını seçmek.

2-Tüzükte gerekli değişiklikleri yapmak.

3-Önceki devreye ait yönetim ve denetleme kurulu faaliyeti hesap raporlarını, bilançolarını tetkik etmek ve ibra etmek.

4-Yönetim Kurulunca hazırlanan yeni döneme ait tahmini bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

5-Derneğe gayrimenkul alım, satım, hibe ve vasiyetlerin takibi ile neticelendirilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

6-Derneğin feshedilmesi.

7-Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesi hususlarında karar verilmesi.

MADDE-17: OYLAMA

Genel Kurul, yukarıda belirtilen görevlerini yerine getirirken kongre başkanlığınca üyelerin kabul veya red şeklindeki kanaatlerinin alınmasına lüzum hâsıl

olacağından oylamaya başvurulur. Oylamalar genel kaide olarak (GİZLİ OYLAMA) şeklinde yapılır.

Kapalı oylamaya karar verilmesi durumunda dernek mührüne havi oy pusulaları kullanılır. Genel kurulca seçilen üç kişilik tasnif heyeti oylama neticesini bir zabıtla belirler ve kongre başkanlığına bildirir. Kongre başkanlığınca sonuç ilan edilir.

MADDE-18: YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Yönetim Kurulu, beş asil ve beş yedek üyeden meydana gelir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olursa, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu, asil üyeler arasından yönetim kurulu başkanını, sekreter ve muhasibini seçer. Asil üyelerden olan boşalmalara, aldıkları oy sayılarına göre yedek üyelerden atama yapılır.

MADDE-19: YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

1-Derneği temsil eder. (Bu vazife yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunca yetki verilen diğer yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılır).

2-Genel Kurulda alınan kararları uygulamak.

3-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapma ve yeni döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

4-Tüzük ve mevzuatın verdiği diğer hizmetleri yerine getirmek, denetim kurulu tenkid raporlarında belirtilen aksaklıkları gidermek ve aldığı tedbirleri denetleme kuruluna bildirmek.

5-Derneğe üye olmak isteyenler veya ayrılanlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

MADDE-20: YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI USULÜ VE ESASLARI

Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez çoğunlukla toplanır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Yönetim Kurulu Başkanının oyu iki oy olarak sayıma dâhil edilir.

Kararlar her yılın başlangıcından başlanılarak müteselsil numara alırlar. Alınan kararlar karar defterine usulüne uygun olarak işlenir.

Yönetim Kurulu, aldığı kararlardan ve uygulamalardan dolayı genel kurula ve üçüncü şahıslara karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun üye sayısı tamsayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu veya denetleme kurulunca bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinin birinin başvurusu üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi dernek üyeleri arasında üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE-21: DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Adaylar arasında genel kurulca seçilen ve aldıkları oya göre sıralanan altı kişiden ilk üçü denetleme kurulunun asil, diğer üçü de yedek üyelerine teşkil eder. Seçim açık oyla yapılır.

Denetleme Kurulu, asil üyeleri arasından başkan ile bir raportör seçerler. Denetleme Kurulu, lüzum gördüğü zamanlarda ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yönetim kurulunun bütün işlemlerini kontrol eder.

Neticesini yönetim kuruluna ve toplantı halinde de genel kurula bildirir raporla sunar.

Denetleme Kurulunun görevi iki yıl olup, yeniden seçilebilirler.

Denetleme Kurulu Görevleri

1-Genel Kurul kararlarının zamanında ve genel kurul kararlarına uygun şekilde icra edilip edilmediğini,

2-Yönetim Kurulu kararları ile harcamalarının tüzük ve mevzuata uygunluğunu,

3-Dernek hesap ve bilançolarının mevzuata uygunluğunu,

4-Derneğin para, menkul ve gayrimenkul varlığının kayıtlarının ve hesaplarının mevzuata uygun şekilde tutulup tutulmadığını,

5-Derneğin alacak hak ve gelirlerinin takip ve tahsilinin yerinde ve zamanında yapılıp yapılmadığını denetler.

Denetleme kurulu iki genel kurul arasında yaptığı denetim neticelerini rapor halinde genel kurula verir.

MADDE-22: DİSİPLİN KURULU TEŞKİLİ GÖREVİ VE YETKİLERİ

Disiplin Kurulu, Genel Kurulca seçilecek en az üç asil ve yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında bir başkan seçer. Disiplin Kurulu, üyelik vasıflarından herhangi birini kaybeden veya dernek gayesine aykırı harekette bulunan yahut dernek aleyhinde bulundukları sabit görülen Genel Kurul üyeleri hakkında rapor düzenleyerek Yönetim Kuruluna verir. Yönetim Kurulunun belgelere dayalı disiplin kovuşturma isteği üzerine hakkında tahkikata konu üye taahhütlü mektupla davet olunur; gelenlerin savunmaları alındıktan sonra, gelmeyenlerin gıyaplarında evrak incelenerek gerekli rapor düzenlenir.

MADDE-23: DERNEK GELİRLERİ

1-Giriş esnasında alınan giriş aidatı (Bir defaya mahsus alınır).

2-Bağış ve yardımlar.

3-Yıllık aidat (yıllık bütçeye göre genel kurulca tespit edilir).

4-Kurs, müsamere, çay, gezi, sergi, kermes gibi sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler ile dernekçe yapılan yayınlar ile temsil, konferans, seminer gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler.

5-Mal varlığından elde edilen gelirler.

6-Diğer gelirler.

MADDE-24: GELİR VE GİDER USULÜ

Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler de harcama belgesi ya da fatura ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarında aksine bir hüküm olmadıkça beş yıldır.

Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

Bağış ve aidat toplayacak kişileri dernek yönetimi bir kararla belirler ve bu karar mahallin en büyük mülki amirine bir yazı ile tescil ettirilir. Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para ve başkaca yardım toplanamaz.

Bütün masraflar ile bir işin müteahhit veya mütehassısına veya erbabına verilmesi yönetim kurulunun ekseriyetle vereceği kararla yapılır. Yönetim kurulunun kararı olmadan hiçbir masraf ve harcama yapılamaz.

Tahsil olunan paraları, yönetim kurulunun tespit edeceği finans kuruluşlarının birinde veya birkaçında vadeli veya vadesiz açtırılacak hesaplarına yatırılır. Acil masrafları karşılamak için dernek kasasında yeteri kadar para bulundurulabilir. Dernek kasasında memur maaş katsayısının bin rakamı ile çarpımı sonucu çıkacak miktar kadar para bulundurulabilir.

Finans kuruluşlarından para çekmek için yönetim kurulunun yetki verdiği kişilerden iki kişinin imzasının bulunması şarttır. Para değerindeki menkul kıymetler için de aynı hükümler uygulanır.

MADDE-25: DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ

Dernek Yönetim Kurulu kararı üzerine, Yönetim Kurulu başkanının imzası ile gerçek ve tüzel kişilere ayni ve nakdi olarak borçlanabilir.

MADDE-26: DERNEK DEFTERLERİ

1-Üye Kayıt Defteri

2-Karar Defteri

3-Gelir-Gider Defteri

4-Gelen-Giden Evrak Defteri

5-Demirbaş Eşya Defteri

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri

7-Envanter Defteri

Bütün defterlerin noterden tasdik ettirilmesi zorunludur.

MADDE-27: BİLDİRİ YAYINLANMASI

Bildiri yayınlanması ancak yönetim kurulu kararı ile mümkündür. Bildiri metninin bir sureti bu konu ile ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte ve alındı belgesi karşılığında mahallin en büyük mülki amirliğine ve Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. Bildiri mülki amirliğe verilişinin üzerinden 24 saat geçmeden yayınlanamaz, dağıtılamaz.

MADDE-28: İÇ DENETİM

Yönetim Kurulunun her türlü faaliyetleri ve hesapları tüzükte belirtildiği gibi denetim kurulunca denetlenir. Derneğin gayesine uygun olarak işletilecek her türlü tesisler ile bu tesislerde çalıştırılacak personelin yönetim ve denetim yetkisi yönetim kuruluna aittir.

MADDE-29: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişiklikleri olağan veya olağanüstü genel kurullarda ve daha önceden gündeme alınmak veya kongre esnasında iştirak eden üyelerin 2/3’ünün teklifi ile gündeme alınması şeklinde mümkün olur. Tüzük değişikliklerine nisap, kongreye iştirak eden üyelerin 2/3’ünün değişikliği uygun görmesidir.

MADDE-30: DERNEĞİN FESHİ

A) Genel Kurul Kararı İle Fesih

Feshe karar verilebilmesi için dernek üyelerinin en az 2/3’ünün toplantıda hazır olması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararı bu durumda mevcut üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

Fesih kararı beş gün içinde mahalli mülki amirliğe yazı ile bildirilir.

B) Mahkeme Kararı İle Fesih

Kuruluş esnasında tüzük veya evraklardaki yazı ile bildirilen eksikliklerin 30 gün içerisinde giderilmemesi, olağan genel kurulun normal süresinde yapılmaması ve yapılan ihtara rağmen, yine üç ay içinde yapılmamış olması halinde mahallin en büyük mülki amirinin Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatı ve savcının hukuk mahkemesine dava açması ile dernek mahkeme kararı ile feshedilir.

MADDE-31: ACZE DÜŞME

Üyelerin ilgisizliği veya çekilmeleri sebebi ile üst üste iki genel kurul toplantısının yapılamaması dolayısıyla yönetim kurulu teşkiline imkân kalmaması durumunda dernek acze düşmüş ve kendiliğinden dağılmış sayılır. Dağılmış sayılmanın tespiti mahallin en büyük mülki amirinin kararı ile olur.

MADDE-32: FAALİYETTEN MEN

Valilikçe lüzum görülen hallerde dernek faaliyetten alıkonabilir. Bu durumdan derneğin maddi ve hukuki varlığını korumak üzere mahalli sulh hukuk mahkemesince bir kayyım tayin edilir.

MADDE-33: DERNEĞİN TASFİYESİ

Derneğin fesih ve kendiliğinden dağılmış sayılma hali ile acze düşmesi halinde mal ve para varlıkları tasfiyesi halinde esas kaide, genel kurul kararı ile tasfiye edilir.

MADDE-34: SON HÜKÜMLER

Derneğin amacı ile ilgili 4. madde fıkralarındaki yurt, pansiyon, misafirhane gibi tesislerin açılması için 31.07.1994 tarihli ve 18475 sayılı resmi gazete ile yayınlanan yönetmelik gereği ilgili makamlardan izin alınması zaruridir.

MADDE-35: DERNEĞİN KURUCULARI ve GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Adı SoyadıMesleğiTabiiyetiVatandaşlık No.Adresi

MADDE-36: SAİR HUSUSLAR

İşbu dernek tüzüğü 36 maddeden müteşekkil olup, dernek tüzüğünde hüküm bulunmaması halinde Dernekler Kanunu hükümleri, orada da hüküm bulunmaması halinde Medeni Kanun’un derneklerle ilgili hükümleri uygulanır.

Şükrü CAN Adnan GÜRBÜZ Mehmet SILAY Şeref YALÇIN Süleyman ÖZCAN

Kardelen Çocuk